REGULACJE - ARCHIWUM

OFEROWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OFEROWANIA ORAZ DORADZTWA

Regulamin świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych oraz doradztwa dla przedsiębiorstw przez Polski Dom Maklerski S.A.

Regulamin świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych oraz doradztwa dla przedsiębiorstw przez Polski Dom Maklerski S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

II REGULAMIN PROWADZENIA EWIDENCJI OBLIGACJI

Regulamin prowadzenia ewidencji obligacji przez Polski Dom Maklerski S.A.(wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

RYNEK TGE

I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH TGE

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A. na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.(wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

II WZÓR UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ

Umowa przyjmowania, przekazywania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Towarów Giełdowych i Instrumentów Finansowych na rynkach prowadzonych przez TGE (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.) Załączniki do Umowy (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.) Załączniki do Umowy

III FORMULARZE

Formularz zlecenia RPM Dyspozycja złożenia wniosku o umorzenie praw majątkowych (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.) Formularz odwołania zlecenia na rynku praw majątkowych (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.) Formularz dyspozycji przelewu środków finansowych (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

RYNEK NIEPUBLICZNY

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A. na rynku niepublicznym

Regulamin depozytu instrumentów rynku niepublicznego w Polski Domu Maklerskim S.A.

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A. na rynku niepublicznym (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Regulamin depozytu instrumentów rynku niepublicznego w Polski Domu Maklerskim S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

ANALIZY

Regulamin sporządzania analiz i rekomandacji (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

Tabela Opłat i Prowizji Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

Tabela Opłat i Prowizji Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

(w zakresie obrotu prawami majątkowymi oraz w zakresie świadczenia usług na rynku niepublicznym)

ZARZĄDZANIE PORTFELEM

Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem przez Polski Dom Maklerski S.A. (wersja obowiązująca do 18.09.2018r.)

Tabela opłat Polskiego Domu Maklerskiego S.A (wersja obowiązująca do 18.09.2018r.)

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klientów w Polskim Domu Maklerskim S.A.(wersja obowiązująca do 18.09.2018r.)

Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem przez Polski Dom Maklerski S.A.

Umowa o zarządzanie portfelem - osoba prawna

Umowa o zarządzanie portfelem - osoba fizyczna

Tabela opłat Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie zarządzania portfelem

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A.

Tabela opłat i prowizji - załącznik do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A.

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Tabela opłat i prowizji - załącznik do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Polski Dom Maklerski S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

MiFID

Z dniem 3 stycznia 2018 r. obowiązuje regulacja określana powszechnie jako "MiFID II", czyli przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE oraz powiązanych z nią aktów delegowanych i implementujących powyższe przepisy do ustawodawstwa krajowego (Directive 2014/65/EU of The European Parliament And Of The Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU, dalej: ,,MiFID II"). Nowy pakiet regulacyjny zastępuje dotychczas obowiązującą dyrektywę MiFID I i ma zapewnić Klientom szerszą ochronę w zakresie podejmowanych decyzji inwestycyjnych oraz ujednolicić zasady obrotu instrumentami finansowymi na rynku.

MIFID II ustanawia jednolite ramy prawne dla firm inwestycyjnych, banków i instytucji kredytowych w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych na terytorium Unii Europejskiej. Przepisy MiFID II mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podmiotów świadczących usługi lub zajmujących się doradztwem w zakresie inwestycji, w tym domów maklerskich. MiFID II zobowiązuje instytucje finansowe do badania Klientów m.in. pod względem doświadczenia w inwestowaniu, wiedzy o instrumentach finansowych, rozumienia produktu w celu umożliwienia firmom inwestycyjnym działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Każdy z Klientów powinien zostać przypisany do jednej z kategorii w oparciu o kryteria nakładane przez MiFID II, takie jak m.in. wielkość aktywów finansowych, wiedza i doświadczenie.

Polski Dom Maklerski S.A. wprowadził zmiany do regulaminów poszczególnych usług maklerskich świadczonych przez Polski Dom Maklerski S.A. w celu dostosowania regulacji do wymogów MiFID II. Regulaminy w wersji obowiązującej od dnia 3 stycznia 2018 r. są zamieszczone na stronie internetowej PDM pod adresem: www.polskidm.com.pl w zakładce 'Regulacje'.


Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (wersja obowiązująca do 15.03.2018r.)

Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (wersja obowiązująca do 05.08.2018r.)

Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (wersja obowiązująca od 03.01.2018r.)

Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (wersja obowiązująca do 02.01.2018r.)

Polityka Klasyfikacji Klientów w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim Domu Maklerskim S.A.

Informacje dotyczące Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Polityka Klasyfikacji Klientów w Polskim Domu Maklerskim S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Polityka wykonywania zleceń w Polskim Domu Maklerskim S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim Domu Maklerskim S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w Polskim Domu Maklerskim S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Ogólny opis instrumentów finansowych i towarów giełdowych w Polskim Domu Maklerskim S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

POLITYKA INFORMACYJNA

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Polski Dom Maklerski S.A. (stan na dzień 31.12.2015)

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej DM Consus S.A. (stan na dzień 31.12.2014)

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej DM Consus S.A. (stan na dzień 31.12.2013)

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej DM Consus S.A. (stan na dzień 31.12.2012)

Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej i polityki wynagrodzeń w Polskim Domu Maklerskim S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej i polityki wynagrodzeń Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej i polityki wynagrodzeń Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Polityka prywatności (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Sprawozdania finansowe Polskiego Domu Maklerskiego S.A. opublikowane są w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitorze Polski B".

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Podstawowa struktura organizacyjna Polskiego Domu Maklerskiego S.A. do 22.10.2018 r.

Podstawowa struktura organizacyjna Polskiego Domu Maklerskiego S.A. do 10.07.2018 r.

Podstawowa struktura organizacyjna Polskiego Domu Maklerskiego S.A. do 16.09.2018 r.

Podstawowa struktura organizacyjna Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

Ocena ZŁK Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w 2015 r.

Ocena ZŁK Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w 2016 r.*

Informacje o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Podstawowa struktura organizacyjna Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Polityka Informacyjna Polskiego Domu Maklerskiego S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Polityka wynagrodzeń w Polskim Domu Maklerskim S.A. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Ocena Polityki wynagradzania Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w 2017r. (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

Ocena ZŁK Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w 2017 r.* (wersja obowiązująca do 08.11.2018r.)

* niniejsza ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PDM w 2017r. została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 marca 2018r.

Polski
Dom
Maklerski

© 2016 PDM S.A
Wszelkie prawa zastrzeżone

Znajdź nas na facebooku

Wykonanie: Signum